اگر کسی بیاید و بپرسد

اگر کسی بیاید و بپرسد

اگر کسی بیاید و بپرسد “هستی چیست؟”،‌ تو چه می‌گویی؟ اگر پاسخ من این بود که “هستی، هستی است!” چه؟ می‌شود چنین چیزی گفت؟ بی‌معنا نیست؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *