دیشب تجربه‌ای عصر حجری داشتم:

دیشب تجربه‌ای عصر حجری داشتم:

دیشب تجربه‌ای عصر حجری داشتم: دو کاناپه را به هم چسباندم و روی‌شان خوابیدم! آخ!
مهم‌تر از آن، امروز یک تجربه پست‌مدرن دارم: امتحانی با وقت نامحدود. اگر دیدید دیگر نیامدم، بدانید کجا گیرکرده‌ام. وقفه‌ای را اشتباهی کنترل کرده‌ام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *