چه کتاب‌هایی از هایدگر به

چه کتاب‌هایی از هایدگر به

چه کتاب‌هایی از هایدگر به فارسی ترجمه شده است؟ یا مهم‌تر از آن، “هستی و زمان” او ترجمه شده؟
شاید هم بتوان سوال را این‌طوری مطرح کرد: برای فهم او،‌ چه راهی را پیش‌نهاد می‌کنید. کسی چنین کاری کرده؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *