کلمات به شکلی فضایی تبدیل

کلمات به شکلی فضایی تبدیل

کلمات به شکلی فضایی تبدیل می‌شوند و جلوی من می‌رقصند. اندیشه‌های‌مان را شناور می‌بینم. سرم گیج می‌رود. آسمان پس کجاست؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *