یعنی در اصل این: X،

یعنی در اصل این: X،

یعنی در اصل این: X، X است.
این یک گزاره منطقی درست است. هیچ ایرادی ندارد ولی ارزش اطلاعاتی هم ندارد. واقعا ارزش اطلاعاتی ندارد؟ صبر کنید … شاید یکی بیاید و بگوید همه گزاره‌های منطقی، تنها یک بازی بی‌ارزش هستند. این چه؟‌ یکی آمده است و جدا چنین چیزی هم گفته. اما صبر کنید … باید بخوانم نوشته‌اش را و بعد دقیقا نقل‌اش کنم. به هر حال … اگر کسی گفت هستی هستی است چه باید کرد؟ شاید بشود گفت بیش از این چیزی در مورد هستی نمی‌توان گفت. که چه؟ نمی‌دانم!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *