از قديم گفته‌اند شبکه‌ي عصبي‌اي

از قديم گفته‌اند شبکه‌ي عصبي‌اي

از قديم گفته‌اند شبکه‌ي عصبي‌اي که … اه! ول‌اش کن! به هر حال کار کرد بگي نگي. فقط مشکل‌اش اين است: خنگ است. حالا يکمي صبر کن من خستگي‌ام در بره، بعد به‌ات مي‌گم خنگ بودن آدم‌ها يعني چه و چطوري مي‌شن آدم‌ها وقتي مي‌بينيم يک‌هو ديگه عقل‌شون نمي‌کشه. آره عزيز دل‌ام،‌ اين‌طوريه ماجرا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *