يک خبر بد براي خودم:

يک خبر بد براي خودم:

يک خبر بد براي خودم: تنها Penpal عزيزم، Mary، خداحافظي کرد و رفت. مري مي‌خواهد برود سراغ کار و زندگي و ديگر به امر penpaling ادامه نخواهد داد و همه‌ي اکانت‌هاي‌اش را به زودي خواهد بست! ناراحت شدم. 🙁
خوبي‌ي مري اين بود که يک چيزهايي را درباره‌ي من مي‌دانست که اصولا بقيه نمي‌دانند. حيف شد! اميدوارم هر جا که باشه و هر کاري که بکنه،‌ موفق باشه!
Goodbye Mary! I’ll miss you so!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *