توي خيلي چيزها حرف و

توي خيلي چيزها حرف و

توي خيلي چيزها حرف و حديث هست،‌ اما که چي؟! درست است که بعضي آدم‌ها مي‌آيند و در همه چيز شک مي‌کنند و بعد مي‌مانند که چه چيزي مانده است براي شک‌نکردن به‌اش ولي همه که قرار نيست اين‌گونه باشند، قرار است؟
آقاي مسيح،‌ همين روزها به دنيا مي‌آيد. اگر معتقديد به اديان که بايد بگويم پيامبر آرامش بوده است و اگر معتقد نيستيد مي‌توان فرض کرد که در روايت تاريخي‌اي که از او مي‌شود،‌ نشانه‌هايي از آرامش‌اش ديده مي‌شود. به هر حال، بدون سخت گرفتن بيش از حد قضايا، بايد بگويم که اين نوشته (از جادي)، نوشته‌ي خوبي‌ست براي آشناشدن با عقايد مسيحيت. به هر حال زياد هم بي‌مناسبت نيست، هست؟
در هر حال،‌ تولد عيسي مبارک!
(براي دوستان مسيحي‌ام بيش‌تر، براي بقيه هم هر چقدر که خواستند – يا بيش‌تر يا کم‌تر)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *