جدا متخصص توليد نمايش‌اي زندگي

جدا متخصص توليد نمايش‌اي زندگي

جدا متخصص توليد نمايش‌اي زندگي هستم – يک تئاتر، يک فيلم،‌ از نوع تراژدي يا شايد هم کمدي!
دارم شک مي‌کنم که خودم اين وسط دقيقا کجاي ماجرا قرار دارم؟ من‌اي هم وجود دارد بيرون اين نمايش‌ها؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *