خوب … نوشتن پيش‌نهاد پروژه‌ي

خوب … نوشتن پيش‌نهاد پروژه‌ي

خوب … نوشتن پيش‌نهاد پروژه‌ي شبکه‌ي عصبي‌ام آخر سر تمام شد: ساعت 2:50 بامداد! خوب است که يک هفته‌ايست که دقيقا مي‌دانم چه موضوعي براي پروژه‌ام خواهم برداشت وگرنه معلوم نبود چه بلايي سرم مي‌آمد. اين پيشنهاد را به زودي در بخش علمي سايت مي‌گذارم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *