يک قضيه‌ي وجودي هست که

يک قضيه‌ي وجودي هست که

يک قضيه‌ي وجودي هست که مي‌گويد بعضي وقت‌ها که حال‌ات خوب نيست،‌ وجود دارند آدم‌هاي خوبي که مي‌توانند کمک کنند و وضعيت‌ات را به‌بود ببخشند. ممنون!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

يک قضيه‌ي وجودي هست که

يک قضيه‌ي وجودي هست که

يک قضيه‌ي وجودي هست که هيچ حرف خاصي در مورد هندونه و نون بربري نمي‌زنه ولي مي‌گه که قضاياي وجودي تا وقتي آدم بخواد، هستن!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *