يکي دو سال پيش نوشته

يکي دو سال پيش نوشته

يکي دو سال پيش نوشته بودم که اگر کامپيوتر وجود نداشت، حاضر نبودم برق بخوانم، اما ديگه الان داره حال‌ام از هر چيزي که پشت‌اش الکترون‌ها سريع‌تر از يک حدي حرکت مي‌کنند به هم مي‌خوره!
يک مقدار کاغذ لطفا،‌ يک مقدار فضاي خالي، يک مقدار تفکر ناب …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *