خب! بالاخره جواب داد! 35

خب! بالاخره جواب داد! 35

خب! بالاخره جواب داد! 35 ساعت محاسبه مداوم (دقيق‌تر: 35:09:28) براي گرفتن 5 تا 13! اوه! بدي‌ي اوضاع فقط 13 است و اين به‌ترين بدي‌ايست که براي اين مساله‌ي Static Channel Assignment (به طور خاص، سومين مساله‌ي Kunz) پيدا شده است. در همه‌ي حالات به‌ترين پاسخ را پيدا کردم و اين کاملا خوب است. با اين‌که 5 آزمايش از نظر آماري حاشيه‌ي امنيت بالايي به‌ام نمي‌دهد اما به هر حال نشان مي‌دهد که اوضاع مي‌بايست خوب باشد. در ضمن با توجه به اين‌که سرعت هم‌گرايي‌ام بالا بوده است (در حدود 100 تکرار به پاسخ مي‌رسد) پس مساله‌ي خيلي سختي نبايد باشد (عملا به نظرم EX2 سخت‌ترين بوده است با اين‌که خيلي مساله‌ي کوچکي‌ست) و اين پاسخ‌ها قابل اعتناست. اوه! کامپيوتر بي‌چاره‌ام – سي و پنج ساعت روشن بودي و داشتي و نفس‌ات هم بالا نمي‌آمد! اينتل براي‌ات بميره!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *