فکر کنم امشب يک مقداري

فکر کنم امشب يک مقداري

فکر کنم امشب يک مقداري با يکي از اين مکانيزم‌هاي meta-learning‌ام مشکل پيدا کردم! سروتنين بود يا دوپامين؟ هنوز خوب بلد نيستم! به هر حال بايد از اين موجود معذرت بخواهم!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *