مساله‌ي Static Channel Assignment (SCA)

مساله‌ي Static Channel Assignment (SCA)

مساله‌ي Static Channel Assignment (SCA) چيه؟! اين شايد مشکل را تا حدي حل کنه:

SCA، مساله‌ايست که در مخابرات سلولي‌ پيش مي‌آيد. در مخابرات سلولي، فضاي مکاني به تعدادي زيرفضا تقسيم مي‌شود که هر کدام از اين‌ها يک سلول نام دارد. به هر کدام از اين سلول‌ها تعدادي کانال مخابراتي (در فضاي فرکانسي) اختصاص داده مي‌شود که ارتباط از طريق آن‌ها انجام مي‌شود. اما مشکلي که در اين ميان وجود دارد تداخل بين هر کدام از اين کانال‌هاي مخابراتي‌ست. ميزان تداخل به دو عامل بستگي دارد: يک نزديکي‌ي فرکانسي‌ي دو کانال است – هرچه از نظر فرکانسي نزديک‌تر باشند،‌ احتمال تداخل بيش‌تر مي‌شود. عامل ديگر،‌ نزديکي‌ي فيزيکي‌ي دو سلولي‌ست که فرکانس‌هاي نزديک به هم در آن‌ها استفاده مي‌شود. پس حالت مطلوب اين است که کانال‌ها تا حد ممکن از نظر فرکانسي از هم دور باشند يا اگر چنين چيزي ممکن نيست، فرکانس‌هاي نزديک به هم از نظر مکاني در دو سلول با فاصله‌ي زياد به کار گرفته شوند. در نتيجه مساله به اين صورت مطرح مي‌شود: اختصاص تعداد از پيش تعيين شده‌اي کانال‌ مخابراتي به هر کدام از سلول‌ها به طوري که تا حد ممکن ميزان تداخل کم‌تر باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *