گرايش سياسي‌ات چگونه است؟ ليبرال

گرايش سياسي‌ات چگونه است؟ ليبرال

گرايش سياسي‌ات چگونه است؟ ليبرال هستي يا فاشيست؟ به اقتصاد تحت کنترل دولت اعتقاد داري يا اقتصاد کاملا آزاد؟ اين تست به نظرم جالب آمد. پيش‌نهاد مي‌شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *