داشت مي‌مرد و بي‌وقفه حرف

داشت مي‌مرد و بي‌وقفه حرف

داشت مي‌مرد و بي‌وقفه حرف مي‌زد.

Comments are closed.