دوران home alone بودن من

دوران home alone بودن من

دوران home alone بودن من تموم شد! ديگه نمي‌خوام تنها باشم، هيچ‌وقت! خيلي بد بود، خيلي!

Comments are closed.