من از فرآيندهاي ANDي خوش‌ام

من از فرآيندهاي ANDي خوش‌ام

من از فرآيندهاي ANDي خوش‌ام نمي‌آيد: نه يادگيري‌ي آن‌ها ساده است (دوشنبه يک تز فوق‌ليسانس در اين‌باره خواهيم داشت)، نه يافتن تکاملي‌ي آن‌ها ساده است (يک مشکل شناخته شده در combinatorial problemsهايي که با GA حل مي‌شوند) و زندگي‌اي که اين‌گونه دچار فروپاشي شود قابل تحمل است. کافي‌ست يک اشتباه بکني -يک جز را به اشتباه انتخاب کني- تا خود را در حضيض ببيني. آيا اين‌ها اجتناب‌ناپذيرند؟ دوست داشتم نبودند، اما انگار هستند – تجربه‌اش کرده‌ام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *