پينک فلويد، شک به همه

پينک فلويد، شک به همه

پينک فلويد، شک به همه چيز، نگراني،‌ ترس،‌ اندوه، اميد،‌ پوچي، پوچي، پوچي …
همين‌ام که هستم، همين‌ام که هستم،‌ چه دل‌تان بخواهد و چه نخواهد. خوش‌تان نمي‌آيد،‌ کاري ندارد که، بعد از حيراني‌تان مي‌توانيد بگذاريد برويد هر جايي که مي‌خواهيد – درست مثل بقيه.

Comments are closed.