کشور عادل‌ها! نه، اين ديگه

کشور عادل‌ها! نه، اين ديگه

کشور عادل‌ها!
نه، اين ديگه اسم کتاب نيست!! من خيلي عصبانيم! اگر اشتباه رخ نداده باشه و خبري که شنيدم درست باشه، حسابي همه چيز رو به هم مي‌ريزم!! ديگه بسه!

Comments are closed.