کلي نوشته بود و با تمام وجود -يا حداقل اين‌طور به نظر مي‌رسيد- اعتراض کرده بود به يک وضعيتي، آن‌گاه در کامنت‌اش نوشته بودند “متن زيبايي بود. دستت درد نکند”. زيبا؟ مساله زيبايي‌ست؟!

Comments are closed.