بازگشت

بازگشت

از ميان خاکسترها ققنوس‌وار برمي‌خيزم،
به انتظار سوختني ديگر،
به اميد برخاستني دوباره!

Comments are closed.