سخنراني‌ي N. Kanwisher

سخنراني‌ي N. Kanwisher

به زودي (13 تا 16 اردي‌بهشت) سلسله سخنراني‌هاي Nancy Kanwisher از دانش‌گاه MIT در پژوهش‌کده علوم شناختي واقع در مرکز تحقيقات فيزيک نظري و رياضي (IPM) برگزار مي‌شود. موضوع سخنراني‌ها، fMRI Investigation of Visual Object Recognition است که البته به طور مستقيم يا حتي نيمه مستقيم به من ربطي ندارد (چون نه neuroscientist هستم و نه روي vision کار مي‌کنم)، اما مي‌تواند الهام‌بخش باشد. براي ديدن برنامه‌ دقيق و زمان‌بندي و … به اين‌جا نگاه کن.

Comments are closed.