توهم دانستن

توهم دانستن

يکي از عيب‌هاي اينترنت اين است: تو کلي مقاله داون‌لود مي‌کني، بعد حس خيلي خوبي به‌ات دست مي‌دهد – انگار واقعا همه‌ي آن‌ها را خوانده‌اي – در حالي که سرعت خواندن مقاله در به‌ترين حالت 30 برابر کندتر از سرعت دريافت آن است (و بسيار پيش مي‌آيد که زمان لازم براي فهم مقاله‌اي 500 برابر زمان دريافت‌اش باشد. تازه با فرض اين‌که دانش کافي براي فهم مقاله را داشته باشي، وگرنه اين نسبت به يک ميليون ميل مي‌کند). کتاب هم همين است: کتاب‌خانه‌ات که پر باشد کلي کيف مي‌کني و حس سواد به‌ات دست مي‌دهد، در حالي که مي‌داني يک ده‌ام‌اش را هم نخوانده‌اي. حتي گاهي اين حس به هنگام عضويت در کتاب‌خانه‌ي خوب نيز به تو القا مي‌شود. به هر حال بايد قبول کرد که زندگي مشکلاتي هم دارد …

5 thoughts on “توهم دانستن

  1. کاملا ! …. بدی اش زمانی است که کتاب های مربوطه درسی باشند !!! … وخوب یک زمانی یک امتحانی …. خوب از توهم درت می آورد !!!!

  2. Hello! It’s so warm today! Unbelivable. So I browse webites for the whole looong day. I think you webpage is a good one, so I take my chance to comment it. Fingers crossed this summer will not be thaaat hot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *