معنا و روابط علي

معنا و روابط علي

گاهي گفته مي‌شود که معنا تنها توسط روابط علي‌اي بين دنياي خارج و ذهن ما القا مي‌شود. اما من مي‌گويم معنا تنها همان روابط علي‌ست، به علاوه چيزهاي ناشناخته‌اي که همه‌اش در ذهن من رخ مي‌دهد. هر برداشت بيش‌تري از معنا، هيچ قدرت توضيح‌دهنده يا پيش‌بيني‌کننده ندارد.
-از John Gregg, “Language and Meaning

2 thoughts on “معنا و روابط علي

  1. Hello! It’s so warm today! Unbelivable. So I browse webites for the whole looong day. I think you webpage is a good one, so I take my chance to comment it. Fingers crossed this summer will not be thaaat hot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *