بدون مرز

بدون مرز

چند وقتي‌ست سايت بدون مرز فعاليت‌اش را آغاز کرده است. بدون مرزي‌ -که توسط جادي و سينا به وجود آمده است- مي‌خواهد نسبت به وضع فعلي‌ي جامعه‌ اعتراض کند. روي‌کردش،‌ اعتراض بدون خشونت است و جهت‌گيري‌ي فکري‌اش، چپ. علاوه بر همه‌ي اين‌ها، يادبود 18 تيرش نيز جالب توجه است.

5 thoughts on “بدون مرز

  1. و چقدر زود البرزی ها این سایت را بسته اند! نتوانستم هیچ یک از دو لینک ات را ببینم …نمی دانم کلید واژه ای سانسور می کنند؟ …این قدر سریع؟؟؟ …

  2. Hello! It’s so warm today! Unbelivable. So I browse webites for the whole looong day. I think you webpage is a good one, so I take my chance to comment it. Fingers crossed this summer will not be thaaat hot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *