برنامه‌ي روزانه

برنامه‌ي روزانه

دیر شده.
Called up داریم یا نداریم؟!
جوجه‌کباب با حضرت استاد.
هوا آن‌قدر گرم است که ديگر فايده‌اي ندارد احتياط زير آفتاب نماندن.
پيش‌نهاد PPTاي.
خستگي …
دوش
خستگي …
يک تصميم براي از حجاب درآمدن
امشب!

9 thoughts on “برنامه‌ي روزانه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *