افلاطون‌يابي

افلاطون‌يابي

من نمي‌دونم ماجرا از چه قراره که هر چند وقت يک‌بار به بچه‌ها پروژه‌ي افلاطون مي‌دهند وهمه‌شان هم از سايت من سر در مي‌آورند. چنين موضوعي هم خوش‌حال کنندانه است و هم تاسف‌آور. اممم … راستي اکثرشون هم از سرزمين اعراب و اسرائيل هستند.

Comments are closed.