بخار

بخار

چيزهايي مي‌خواهم بگويم –يا حتي فکر کنم- که دقيقا نمي‌دانم چه هستند. گويي پشت لايه‌اي بخار قرار گرفته‌اند که اگر بخار را کنار بزني، به لايه‌اي ديگر از بخار مي‌رسي که لايه‌هاي ديگري را در برگرفته است.

Comments are closed.