نوشتن يا ننوشتن

نوشتن يا ننوشتن

نوشتن
و عليل به دنيا آوردن
نانوشتن
و مرگ يک لحظه.

نوشتن
و عليل به دنيا آمدن
ننوشتن
و کشتن.

نوشتن – و ناقص‌الخلقه به دنيا آوردن،
نانوشتن – و به قتل رساندن صداهاي دروني.

نوشتن يا ننوشتن، مساله اين است!

مي‌نويسي و تحليل مي‌بري، نمي‌نويسي و فراموشي مي‌کني.

لحظه‌ها را ثبت مي‌کني و تنها عکسي از آهن تفته‌ي روزگار باقي مي‌ماند،
از خير ثبت لحظه‌ها مي‌گذري و هر از گاهي درد داغ تو را در هم فرو مي‌برد.

Comments are closed.