اينک، پاپ (12+1)

اينک، پاپ (12+1)

و مگر مي‌توان از سنت الهي درگذشت؟ (حاشا و کلا) و تقدير الهي را ناديده گرفت؟ (از محالات است) و به راه شيطان وارد شد؟ نه چنين است، که راه شيطان از بد راهان است. اي ملت! شما را چه شده است؟ شما را به چه گمراهي‌اي درفکنده‌اند و به چه ناداني‌اي سوق داده‌اند؟ به آن جا که سنت الهي را زير پا گذاريد و تقدير پدر بزرگ‌وارمان را به سخره بگيريد و پاپ‌اي جز نماينده‌ي او بر زمين، سولوژنوس اول –دامت برکاته- برگزينيد؟ روح القدس ما را هدايت کند.

One thought on “اينک، پاپ (12+1)

  1. عزيزم! خودت را ناراحت نکن! پاپ خودمي! خودخودم! اين‌ها عقل‌شان نمي‌رسد و تو چه بزرگ‌وارانه آن‌ها را مي‌بخشايي! (يعني ببخشاي!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *