اينک، پاپ (16)

اينک، پاپ (16)

آي آدم‌ها! هان در ظل شيطان ماوا نگزينيد و هيهات که در ضلالت آرام نگيريد! پروردگار ما –که او برتر و داناتر است- ما را بشارت داده به رستگاري و خبر آورده است از گم‌راهي‌ي بشر. گم‌راهي‌اي که بر پلک زدني ما را به عمق سوزان ضلالت سياه‌چال ظل الشيطان پرتاب مي‌کند. بر محراب‌ها زانو زنيم و اشک ريزان از خداوند بخواهيم که تقديرمان را برگرداند.

Comments are closed.