اينک، پاپ (17)

بوي توطئه نه که فضا را آغشته کرده باشد که اشباع کرده است. فرشته براي‌ام پيام آورد که آنِ وصل دور نيست. آمين!