اينک، پاپ (19)

اينک، پاپ (19)

اي پدر مقدس پدر!
ما را توان تحمل دشمنان اعطا فرما!
ما را توان گوشه‌گيري و سکوت عنايت فرما!
ما را که در اين مزرعه خسته و تنها از ظلم و ستم افتاده‌ايم،‌ توان حرکت و پيش‌رفت مرحمت بفرما!

مسيحا!
تو با رنج‌هاي خود ما را بخشودي؛ نگذار ما بيش از اين رنج بکشيم.
تو به ما ياد دادي که با هم‌ديگر مهربان باشيم؛ براي ما تقاضاي رحمت نما!

One thought on “اينک، پاپ (19)

  1. خوب فکر کنم ديگر کم‌کم وقت‌اش رسيده دست به کار شوم، دست‌ات را بگيرم ببرم يک گوشه‌اي، به دور از اين آدم‌هاي بد! اين باقي عمرمان را با هم بگذرانيم! مي‌داني! همين دي‌شب به‌ام وحي شد! خداوندگار پاپ عزيزش را به من سپرد! گفت هواي‌اش را داشته باش! اين آخرين نماينده ماست! نماينده‌اي که با ناديده گرفتن‌اش! انسان‌ها خود را به سوي نيستي سوق دادند! هنگامي که قيامت را بر سرشان نازل کردم مي‌فهمند پاپ سولوژنيوس يعني چه!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *