مصالحه

مصالحه

و خب، عوض‌اش يک چيزهايي در اين‌جا داري که در هيچ جاي ديگري نمي‌توانستي مشابه‌شان را پيدا کني.
خب، به هر حال زندگي يک جور مصالحه بين خوبي‌ها و بدي‌هاست. هيچ هم مطمئن نيستم که جمع آن‌ها عدد ثابت باشد.

Comments are closed.