سفرهاي قورباغه‌ي من (1)

سفرهاي قورباغه‌ي من (1)

… و خلاصه قورباغه‌ي قصه‌ي ما، بار و بنديل‌اش را جمع کرد تا برود به مهماني‌ي شاهِ پريان در برکه‌ي زير سرو بزرگ پشت تپه. بالا، پايين، بالا، پايين، … خب، قورباغه‌ها اين‌طوري مسافرت مي‌کنند.

Comments are closed.