رادنی بروکسی بودن چطوری است؟

رادنی بروکسی بودن چطوری است؟

[گفتگوی یک]
-می‌خوام یک مقاله‌ی رادنی بروکسی بنویسم. از اونایی که اول‌ش همه باهاش مخالف باشن و بعد من بیام بگم “اه! آره! حرفِ شما هم که به سیستم من می‌خوره”.
[گفتگوی دو]
+منظورم چیزی شبیه به حرفای بروکسِ!
-اوه! آره! رادنی بروکس یعنی اغراق!

[کسان‌ای که می‌دانند رادنی بروکس کیست و چه گفته است که خب،‌ می‌دانند. بقیه هم خب، یک ‍پست را از دست داده‌اند اما آرشیو را که ازشان نگرفته‌ام.]

One thought on “رادنی بروکسی بودن چطوری است؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *