One thought on “HH!

  1. دی‌شب در یکی از برنامه‌های CNN که راجع به میلاد مسیح بود، یک کشیش و یک خاخام کنار هم نشسته بودند و گل می‌گفتند و گل می‌شنفتند. موقع خداحافظی، مجری‌ی برنامه به خاخام گفت Happy Holidays. این عبارت دوم به جای Merry Christmas به کار می‌برد و بار مذهبی‌ی دومی را ندارد (در واقع اگر کس‌ای لامذهب باشد، خب، طبیعی است که اصلا برای‌اش تولد مسیح اهمیت ندارد. حدس می‌زنم برای اصحاب دیگر ادیان هم همین باشد). حالا خاخام برگشت و گفت “نه! نه! صبر کنید! بیایید با هم بگوییم Merry Christmas” و بعد نیش‌اش حسابی باز شد. خوش‌ام آمد از ان همه وحدت مذاهب. راستی کی کی را کشت؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *