نامه‌ای برای قـاضـی القـضـات

نامه‌ای برای قـاضـی القـضـات

… متهم رديف دوم يعني ايادي داخلي سودجو و مرتبط با توزيع مواد مخدر در جمعيت جوان کشور، کاملاً شناخته شده هستند. چنانچه شما آقاي مرتـضـوي به نطق هاي برخي از نمايندگان همين مجلس هفتم درباره عوامل حـکومتي توزيع مواد مخدر توجه کنيد و صورت مذاکرات مجـلس و مصاحبه‌های نماينـدگان را با خبرگزاري ايلنـا به دقت بخوانيد، بر اطلاعات‌تان افزوده مي‌شود. با اين وصف، آقاي مرتـضـوي زورتان به متهم رديف دوم هم نمی‌رسد. خود نيز به اين حقيقت نيک آگاهيد. از اين رو با آنکه همه سرنخ هاي حـکـومتي در حوزه توزيع مواد مخدر را خوب مي شناسيد، داريد طفره مي رويد و براي رد گم کردن مثلاً يادآور مي شويد بعد از آنکه اوباش و اراذل و افراد معتاد و کارتون خواب ها را دستگير کرديد و آنها را زير فشار بازجويي وادار نمو�يد، بگويند مواد را از چه کساني خريداري مي کرده اند، آن وقت گره کار باز مي شود و شما سر وقت توزيع کنندگان مي رويد، کار را يکسره مي کنيد و ايران مي شود بهشت موعود و ام‌القراي جهان اسلام براي مفسدان ناامن مي شود … (از مهرانگیز کار)

Comments are closed.