آقای دکتر

آقای دکتر

یکی از هم‌آزمایش‌گاهی‌های سابق‌ام، یوسف رمضانی، در تصادف رانندگی کشته شد. همین امروز خبرش را فهمیدم.
پیش می‌آید، نه؟ مرده‌شور پیش‌آمدنش را ببرد. نمی‌خواهم پیش بیاید.

Comments are closed.