تعامل نامحسوس فرومگنت بازی‌گوش و پارامگنت بی‌خیال در اودیسه‌ای به سوی شمال

تعامل نامحسوس فرومگنت بازی‌گوش و پارامگنت بی‌خیال در اودیسه‌ای به سوی شمال

آهن‌ربای شادان،
بخار داغ سماور؛
گم‌شدن قطب شمال!

5 thoughts on “تعامل نامحسوس فرومگنت بازی‌گوش و پارامگنت بی‌خیال در اودیسه‌ای به سوی شمال

  1. ياد هويه آزمايش گاه افتادم و اون صداي آهن رباهش وقتي گرم مي شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *