خودکشیده‌شدن

خودکشیده‌شدن

گاهی نیز،
هدفِ گفتمان،
نه اثبات خود به خود، و نه حتی اثبات خود به آن‌ها،
که تلاشی [مذبوحانه] برای حفظ بقاست؛ افسوس که آن را نیز برنمی‌تابند.

«خبرهای رسیده از زندان اوین حاکی است یکی از دانشجویان بازداشت شده در زندان اوین، با زدن رگ دست خود اقدام به خودکشی کرده است. …» (+)


منبع عکس از این‌جا است و به صورت چنین CCای منتشر شده است.

3 thoughts on “خودکشیده‌شدن

  1. زماني وقتي يه زنداني سياسي ايرلند به نام بابي ساندز در زندان انگليس اعتصاب غذا كرد و مرد تلويزيون ايران جنجالي به پا كرد و يه خيابان در پايتخت به نام او شد.
    ظاهرا دولت ايران دولتي است بين المللي براي دفاع از همه مردم جهان و در اين دفاع هم ظاهرا مردم ايران دشمن تمام مردم جهان قلمداد شده اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *