من در جهان

من در جهان

– …. .. … .. … — . –..– .-.. .. …- .. -. –. .-.. — -. . .-.. -.– .. -. – …. .. … -… — ..- -. -.. .-.. . … … .- -… … ..- .-. -.. .. – -.– -.-. .- .-.. .-.. . -.. – …. . .– — .-. .-.. -.. .-.-.- -.-. .- -. -.– — ..- …. . .- .-. — . ..–..

14 thoughts on “من در جهان

  1. WordPress (or one of the plugins you have installed) is converting dots to ellipses and dashes to em- and en-dashes and generally making a mess of your otherwise very appropriate description of life. [Guess it’s just one more absurdity to deal with—or to ignore.]

  2. به پویا: من البته ellipses نمی‌بینم، اما عوض‌اش یک چیز دیگرش ایراد دارد. این هم یکی دیگر از نشانه‌های پوچی!

    به رامین:‌ آره!

    به م.: !!!.!

  3. .. -.. — -. — – .-.. .. -.- . – …. . .– .- -.– -.– — ..- .- .-. . .-.. — — -.- .. -. –. .- – — . .-.-.-

  4. -.-. .- -. .- .-.. — -. . .-.. -.– -… .-. — – …. . .-. …. . .-. . –. . – .- …. ..- –. .–. .-.. . .- … . ..–.. .–. .-.. . .- … . ..–..

  5. درباره ی این از رده خارج شدگی یک چیزی بنویس سولوژن. حواس پنجگانه من هم به شدت دارند آلارم تمام شدگی/از رده خارج شدگی می زنن …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *