ماه رمضان

ماه رمضان

… حال می‌رسیم به بحث ترش تساهل و تسامح و بی‌خیالی و تبعات‌اش بر غلظت اسید معده.

One thought on “ماه رمضان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *