اختلاف منافع تکاملی

اختلاف منافع تکاملی

می‌گوید خودم با تو تماس خواهم گرفت. چهار پنج روز می‌شود و خبری ازش نمی‌شود. به گمان‌ام در حال جفت‌گیری است.

7 thoughts on “اختلاف منافع تکاملی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *