مارچ، مارچ، هشت مارچ

مارچ، مارچ، هشت مارچ

آقامون می‌گن حالا تو چیزی درباره‌ی روز جهانی‌ی زن هم ننویسی، اتفاق‌ای نمی‌افته.
در ضمن می‌گن وجود روز زن تبریک نداره، تعمق داره!
ما هم فورا قلم را برداشته، به تعمق فرو می‌رویم.

6 thoughts on “مارچ، مارچ، هشت مارچ

  1. اتفاقا تبریکش به همین علته که مسبب شود که بلکه بلکه آقایون به تعمق بپردازند!(لبخند)

  2. به تبسم: حالا باید از آقامون بپرسم، اما من فکر کنم لزوم وجود چنین روزی باید هم مردها رو به فکر فرو ببره و هم زن‌ها رو.

  3. زن ها چه در این روز چه در روزهای دگر که به فکر فرو می روند.حال لزوم چنین روزی باعث شود مردها هم به فکر فرو روند بس مبارکا است!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *