Cellolitis

Cellolitis

Cellolitis را چندی پیش زیر شُرشُر باران کشف کردم. جشنواره‌ی Fringe بود و شب بود و ما وجودمان خیس شده بود؛ اما ایستادیم و Follow Uاش را زیستیم. Cellolitis را دوست میدارم.

تکمیلی: آهنگ فعلی، 2017 از آلبوم Raw Cutشان است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *