6 thoughts on “حدیث روز: در مذمت وبلاگ‌نویسان کاهل

  1. به هدیعس:‌ نصف کارکرد این وبلاگ اصلا همان جوال‌دوز به خود-زدن است. (:

  2. یا شیخ ! اگر حالی برای وب لاگ نویسی نباشد چه کنیم ؟ در این صحرا که آفتاب گزنده سبزی زندگی را میبرد و شوری صحرا آب را بر مذاق تلخ مینماید و آسمان از ستم یزیدیان خون میبارد . وشمشیر فیلترینگ بر فرق سر وب لاگ نویسان میکوبد … در این صحرا که نیست جز آفتاب پرستان آدم نما و آدم های آفتاب پرست و دوستان خیانت پیشه … در این صحرا که …. چه کنیم یا شیخ ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *