آن روز

آن روز

آغاز روز با آفتاب نبود؛
با اضطراب بود.
ابرها پنبه‌هایی سفید نبودند؛
خاراسنگ بودند.
و این آسمان نبود که می‌بارید؛
مردمان بودند که خون می‌گریستند.

2 thoughts on “آن روز

  1. چه‌قدر دو خط اول خوبه. هم از نظر مفهوم، هم کلمه‌های انتخاب شده، هم آهنگ.‌‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *